Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetových stránkách www.barfik.cz

 

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetových stránek a e-shopu www.barfik.cz.
 2. Vymezení pojmů:

E-shop – internetové stránky a elektronický obchod, vše dostupné na internetové adrese www.barfik.cz

Prodávající – Dominika Slabá, IČO: 03881636, se sídlem Dolní Dvůr, č.p. 138, PSČ: 543 42, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. 361007 - Městský úřad Vrchlabí, provozující E-shop

Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Dolní Dvůr, č.p. 138, PSČ: 543 42
 • e-mail: info@barfik.cz
 • telefon: +420 774 831 632

Výdejní místo – kamenná prodejna – Vrchlabí, V. Hálka 40, PSČ: 543 01

Zákazník osoba uzavírající s Prodávajícím prostřednictvím E-shopu Kupní smlouvu

Spotřebitel – dle ust. § 419 občanského zákoníku je Spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Podnikatel – osoba, která neuzavírá smlouvu jako Spotřebitel

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená elektronicky mezi Prodávajícím jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu

Zboží – movité věci, jejichž úplatný převod je předmětem Kupní smlouvy

 

 1. Uzavření Kupní smlouvy
 1. Zboží nabízené v E-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídku na uzavření Kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího jako podnikatele plnit.
 2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Zákazníka prostřednictvím E-shopu. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
 3. Uzavření Kupní smlouvy a údaje týkající se zakoupeného Zboží jsou Zákazníkovi Prodávajícím potvrzeny po odeslání objednávky na e-mail uvedený Zákazníkem v objednávce, včetně přiděleného čísla objednávky, a následným daňovým dokladem nebo fakturou odeslanou spolu se Zbožím. Číslo objednávky je Zákazník povinen uvádět při jakémkoliv dalším případném kontaktu s Prodávajícím.
 4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení ceny Zboží a jeho převzetí.
 5. Zákazník i Prodávající mohou bez udání důvodů zrušit objednávku až do potvrzení objednávky Prodávajícím.
 6. Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby Zboží za podmínek uvedených v objednávce Zákazníka jsou již vyčerpány, nebo v případě ztráty schopnosti Prodávajícího jako podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen ze strany dodavatelů Prodávajícího).

 

III. Základní práva a povinnosti z Kupní smlouvy

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny Zboží, ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH a bez nákladů na doručení Zboží. Platné ceny jsou potvrzeny Zákazníkovi Prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky po jejím přijetí (na e-mail Zákazníka).
 2. Kupní cenu je v případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu možné uhradit v hotovosti či platební kartou při osobním převzetí, dobírkou, bankovním převodem či online platbou přes platební bránu. Konkrétní způsob úhrady je vždy určen na konci objednávky podle aktuálních možností. Prodávající nezaručuje, že výše uvedené možnosti platby budou možné v každém jednotlivém případě a v každém okamžiku.
 3. Při platbě v hotovosti či prezenčně platební kartou je kupní cena splatná při osobním převzetí Zboží.

Při platbě dobírkou je kupní cena splatná při dodání Zboží Zákazníkovi.

Při platbě bankovním převodem je kupní cena splatná v okamžiku uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

Při platbě online platbou přes platební bránu je kupní cena splatná v okamžiku uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

 1. V případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu je Zboží odevzdáno Prodávajícím Zákazníkovi doručením Zboží na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen zboží převzít. V případě osobního odběru Zboží je za místo doručení považováno Výdejní místo.
 2. Nepřevezme-li si Zákazník zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět Prodávajícímu, Kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením Zboží Zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li Zákazníkem uhrazena.
 3. Prodávající tímto Zákazníka výslovně upozorňuje, že přepravu a předání Zboží zajišťuje smluvní společnost Prodávajícího, Prodávající proto není schopen ovlivnit kvalitu těchto služeb. Prodávající tímto výslovně upozorňuje, aby Zákazník Zboží před podpisem dokladu o převzetí důkladně zkontroloval. V případě zjevného porušení obalu nebo jiných podezření na možné poškození Zboží uvnitř obalu, má povinnost Zákazník vše popsat do předávacího protokolu a kopii si uschovat. Na pozdější reklamace vzniklé přepravou nebo chybnou manipulací při přepravě nebude brán zřetel.
 4. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Zákazník obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Zákazníka informuje o takové skutečnosti. Jedná se zejména avšak nikoliv pouze o případy, kdy je cena zboží na první pohled nesprávná, u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer, sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
 5. Zákazník bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty atd., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude pak Zákazník informován.

Prodávající si dále vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pakliže dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, tedy kupř. při užití slevového poukazu na jiné zboží, než pro které je určen, při užití slevového poukazu ve spojení s jinou slevou, přestože sčítání těchto slev bylo výslovně zakázáno, užití slevového poukazu na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny, či při zjištění, že slevový poukaz již byl použit.

Zákazník bere na vědomí, že v uvedených a obdobných případech nemůže Kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Zákazník bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

 

 1. Práva a povinnosti z vad Zboží
 1. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí.
 2. V případě zjištění jakýchkoliv vad Zboží je Zákazník povinen tyto vady vytknout Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 3. Je-li zákazník Spotřebitel:
 1. je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. To neplatí v případě vad Zboží, u kterých Prodávající uvedl jiné doporučené datum spotřeby.
 2. Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:
 • odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží či jeho části;
 • odstranění vady opravou Zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od Kupní smlouvy.
 1. Zákazník je povinen Prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. IV odst. 3. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu Prodávajícího. Nesdělí-li Zákazník volbu práva Prodávajícímu včas, má práva z vad, jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li Prodávající vadu dle čl. IV odst. 3. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má Zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:
 • odstranění vady;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Neodstraní-li Prodávající vadu dle čl. IV odst.. 3. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má Zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud má Zboží vadu ve smyslu ust. § 2161 občanského zákoníku již při převzetí Zboží Zákazníkem, má tento právo na dodání nového Zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti Zboží, má Zákazník právo pouze na výměnu vadné součásti. Je-li možné Zboží bez zbytečného odkladu opravit, má Zákazník právo na bezplatnou opravu Zboží. Není-li možné dodat nové Zboží či jeho součást bez vady a není-li možné Zboží bez zbytečného odkladu opravit, má Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy.
 3. Vyskytne-li se vada dle čl. IV odst. 3. písm. f) VOP opakovaně i po opravě Zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má Zákazník právo na výměnu Zboží nebo na odstoupení od Kupní smlouvy i v případě odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna Zboží či odstoupení od Kupní smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené.
 1. Je-li Zákazník Podnikatel:
 1. zakládá mu právo z vadného plnění výhradně vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka.
 2. Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:
 • odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží či jeho části;
 • odstranění vady opravou Zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od Kupní smlouvy.
 1. Zákazník je povinen Prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. IV odst. 4. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu Prodávajícího. Nesdělí-li Zákazník volbu práva Prodávajícímu včas, má práva z vad, jakoby se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li Prodávající vadu dle čl. IV odst. 4. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má Zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:
 • odstranění vady;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Neodstraní-li Prodávající vadu dle čl. IV odst. 4. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má Zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 1. V případě uplatnění vad Zboží je Zákazník povinen Prodávajícímu doručit vadné Zboží zároveň s oznámením vady. Náklady spojené s uplatněním práv z vad nese v případě jejich nedůvodnosti Zákazník.
 2. Pro Zboží vyžadující elektrické napájení/zapojení musí být pro řádné vytknutí vady dodán protokol vystavený odbornou servisní společností, jejíž pracovník je odborně způsobilý dle příslušné vyhlášky. V případě, že nebude doložen protokol a doklad o odborné způsobilosti osoby, nebyla vada vytknuta řádně. Zašle-li Zákazník takové Zboží Prodávajícímu na zpět bez řádně vyplněného protokolu nebo chybějícího protokolu, bude Prodávajícím vyzván prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy k dodání protokolu. Nebude-li Prodávajícímu protokol dodán do 14 dní od přebrání Zboží, bude Zboží vráceno/odesláno zpět Zákazníkovi. Náklady na vrácení Zboží hradí Zákazník (Prodávající zasílá Zboží vždy na dobírku, a to v minimální výši 150,- Kč).
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
 4. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem
 1. Je-li Zákazník Spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží Zákazníkem.
 2. Zákazník je povinen o odstoupení od Kupní smlouvy písemně informovat Prodávajícího s uvedením svých kontaktních údajů. Zákazník může k informování Prodávajícího využít formulář, který je přílohou těchto VOP.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Zákazník odeslat na adresu Prodávajícího nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. V odst. 1. VOP. Odstoupení je účinné doručením informace o odstoupení Prodávajícímu.
 4. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, je povinen Prodávajícímu předat nebo odeslat Zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Zákazník.
 5. Prodávající je povinen vrátit Zákazníkovi kupní cenu, kterou od něj obdržel, a náklady na dodání Zboží Zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsoby dopravy, jež byl v době uzavření Kupní smlouvy nabízen na E-shopu, pakliže od Zákazníka tyto náklady obdržel. Prodávající vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu bude Zákazníkem doručeno Zboží či potvrzení o jeho odeslání na adresu Prodávajícího.
 6. Vrátí-li Zákazník po odstoupení od Kupní smlouvy Zboží poškozené, tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku Zboží, odpovídá Prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Za snížení hodnoty Zboží, za níž Zákazník dle tohoto ustanovení odpovídá, se považují zejména poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením Zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • Zboží, které bylo upravováno Zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
 1. Výši snížení hodnoty je oprávněn posoudit a na základě svých odborných znalostí a zkušeností stanovit Prodávající. V případě poškození Zboží takovým způsobem, že je de facto zničeno, může tato dosáhnout maximálně hodnoty Zboží.
 2. Pro Zboží vyžadující elektrické napájení/zapojení musí být pro řádné odstoupení od smlouvy dodán protokol vystavený odbornou servisní společností, jejíž pracovník je odborně způsobilý dle příslušné vyhlášky. V případě, že nebude doložen protokol a doklad o odborné způsobilosti osoby, není možné odstoupit od smlouvy. Zašle-li Zákazník takové Zboží Prodávajícímu na zpět bez řádně vyplněného protokolu nebo chybějícího protokolu, bude Prodávajícím vyzván prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy k dodání protokolu. Nebude-li Prodávajícímu protokol dodán do 14 dní od přebrání Zboží, bude Zboží vráceno/odesláno zpět Zákazníkovi. Náklady na vrácení Zboží hradí Zákazník (Prodávající zasílá Zboží vždy na dobírku, a to v minimální výši 150,- Kč).

 

 1. Průběh nákupu a ochrana osobních údajů
 1. Nákup v E-shopu lze učinit Zákazníkem jednak jednorázově bez registrace a jednak opakovaně na základě zapamatování jeho e-mailu v systému E-shopu.
 2. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby), je upravena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“).
 3. V případě, že je Zákazník fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby), vystupuje Prodávající v pozici správce osobních údajů. Identifikační a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v čl. I VOP.
 4. Prodávající zpracovává o Zákazníkovi osobní údaje v podobě jeho jména a příjmení, doručovací, příp. fakturační adresy, e-mailového kontaktu, telefonního kontaktu, přihlašovacího jména a hesla a obsahu učiněné objednávky.
 5. Poskytnuté osobní údaje Prodávající zpracovává na právním základě uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem řádného poskytnutí plnění dle uzavřené kupní smlouvy, pro související komunikaci při plnění a za účelem vedení Uživatelského účtu, a dále na základě oprávněného zájmu, a to za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení a vedení databáze Zákazníků Prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetím stranám, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž je Prodávající oprávněn osobní údaje předat, jsou zpracovatelé, které prodávající využívá k naplnění účelu vymezenému výše (zejména se jedná o dopravce, který je pověřen dodáním objednaného Zboží).
 7. Poskytnuté osobní údaje bude Prodávající zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.
 8. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a ve fyzické podobě manuálním způsobem.
 9. Prodávající tímto informuje Zákazníka o právech, která mu ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že má Zákazník následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům, které o něm Prodávající zpracovává,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

 

VII. Vyřizování stížností Zákazníků a mimosoudní řešení sporů

 1. Zákazník má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v Kontaktních údajích Prodávajícího v čl. I VOP. 
 2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka). Prodávající si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 3. Není-li Zákazník spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/. Na zde uvedené internetové stránce nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Zákazník podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/.
 4. V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je tento Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetové stránce: https://adr.coi.cz/csa. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu jsou pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 5. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).
 6. Zákazníci, kteří jsou Spotřebiteli a kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště.

 

VIII. Doručování

 1. Prodávající a Zákazník jsou povinni veškerá vzájemná jednání činit písemně s výjimkou případů, kdy Kupní smlouva či tyto VOP umožňují sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace.
 2. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, osobním převzetím adresátem či uplynutím úložní lhůty poskytovatele poštovních služeb.
 3. Doručovací adresou Zákazníka je adresa uvedená v jeho Uživatelském účtu, případně při uzavírání Kupní smlouvy. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa uvedená v Kontaktních údajích Prodávajícího v čl. I VOP.

 

 1. Závěrečná a přechodná ustanovení
 1. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Tyto VOP jsou přístupné na internetové adrese www.barfik.cz a Zákazník má možnost si je vytisknout, případně uložit v elektronické formě. Prodávající je oprávněn VOP jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se řídí zněním VOP platným ke dni uzavření Kupní smlouvy.
 4. V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Kupní smlouvy 
 5. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.1.2020